عکس روز
پوستر1

 

 معرفی گروه کارشناسی ارشد پترولوژی                   

رشته پترولوژی یکی از گرایش های کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی می باشد که دامنه فعالیت این گرایش محض در زمینه مطالعات و پژوهش سنگ های آذرین و دگرگونی می باشد.

مهمترین اهداف گرایش پترولوژی در زمینه های زیر است:

 

1-  مطالعه و بررسی ماگما و محصولات حاصله، منشاء و تحولات آن

2-  ولکانیسم و پلوتونیسم

3-  شناسایی فرآیندها و محصولات ماگمایی در محیط های مختلف ژئودینامیکی

4-  مطالعه سنگ های دگرگونی، ساز و کار تشکیل و ویژگی های رخساره ای آنها

5-  بررسی ارتباط ماگماتیزم و دگرگونی

6-  پتروژنز و شرایط تکتونوماگمایی تشکیل سنگ های آذرین و گرگونی

7-  مطالعات ترمودینامیکی و ارتباطات فازی در سنگ های آذرین و دگرگونی

8-  بررسی پتانسیل کانه زایی و نقش فعالیت های آذرین و دگرگونی در تشکیل مواد معدنی

9-  بررسی تأثیر فعالیت های آتشفشانی و آذرین بر روی محیط زیست

 

 

اعضاء گروه کارشناسی ارشد پترولوژی

  این گرایش در سال 1385 با گرفتن 6 دانشجو کار خود را آغاز نمود.

  اعضای فعال هیأت علمی این گروه به شرح ذیل می باشند:

1-  دکتر علی خان نصر اصفهانی، استادیار و مدیر گروه.

 

تلفن همراه:09133146262

 

تلفن محل کار:12تا5354001 داخلی2507

 

پست الکترونیک :nasr@khuisf.ac.ir

 

دانشکده علوم تربیتی ،طبقه دوم،دفتر گروه

 

2-  دکتر بابک وهابی مقدّم، استادیار ( مدیر گروه از سال 1385 تا 1388 و معاون آموزش دانشگاه).

 

3-  دکتر موسی نقره ئیان، دانشیار.

 

4-  دکتر محمدهاشـم امامی، دانشیار.

 

 

 

     برنامه کلی دروس کارشناسی ارشد پترولوژی

نیمـسال اوّل

 

ردیف

 

شـماره درس

 

نام درس

تعــداد واحـــد

 

نام اسـتاد

نظـری

عمـلی

جمـع

1

35124331

پترولوژی سنگ های آذرین (1)

2

1

3

دکتر موسی نقره ئیان

2

35124165

پترولوژی تجربی

2

-

2

دکتر بابک وهابی مقدم

3

35124115

ژئوکرونولوژی

2

-

2

دکتر محمدهاشم امامی

4

35124112

ژئوشیمی پیشرفته

3

-

3

دکتر محمدهاشم امامی

5

35124501

روش تحقیـق

2

-

2

دکتر علیخان نصر اصفهانی

   جمـع کل

11

1

12

 

نیمـسال دوّم

 

ردیف

 

شـماره درس

 

نام درس

تعــداد واحـــد

 

نام اسـتاد

نظـری

عمـلی

جمـع

1

35124342

پترولوژی سنگ های آذرین(2)

2

1

3

دکتر موسی نقره ئیان

2

35124114

رادیوکریستالوگرافی

2

-

2

دکتر محمدهاشم امامی

3

35124155

کانسارهای آذرین و دگرگونی

3

-

3

دکتر علیخان نصر اصفهانی

4

35124113

ماگماتیسم و دگرگونی ایران

2

-

2

دکتر محمدهاشم امامی

5

35124161

آتشفشان شناسی پیشرفته

2

-

2

دکتر موسی نقره ئیان

   جمـع کل

11

1

12

 

 

نیمـسال سوم

 

ردیف

 

شـماره درس

 

نام درس

تعــداد واحـــد

 

نام اسـتاد

نظـری

عمـلی

جمـع

1

35124166

ژئوشیمی کانسارهای گرمابی

2

-

2

دکتر علیخان نصر اصفهانی

2

35124316

اصول اکتشافات ژئوشیمی

2

1

3

دکتر علیخان نصر اصفهانی

3

35124333

پترولوژی سنگ های دگرگونی

2

1

3

دکتر بابک وهابی مقدم

4

347336

سنجش از راه دور

2

-

2

مهندس ضیـائـی

   جمـع کل

8

2

10

 

نیمـسال چهارم

 

ردیف

 

شـماره درس

 

نام درس

تعــداد واحـــد

 

نام اسـتاد

نظـری

عمـلی

جمـع

 

1

 

35124505

 

پایان نامـه

 

-

 

8

 

8

بر اساس نظر دانشجو و موافقت گـروه آموزشی

   جمـع کل

8

2

10

 

 

 

۱۳۹۷ بيست و هشتم تير
آب و هوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
Powered by DorsaPortal